หน้าแรก | งานวิชาการ | นโยบายและแผนงาน | งบประมาณ | บุคลากร | กิจกรรม
       
เมนูหลัก
 
หน้าแรก
ความเป็นมา
บทบาทหน้าที่
วัตถุประสงค์
แผ่นพับแนะนำ
แผนที่การเดินทาง
บริจาคช่วยเด็ก
แบบตัวอย่างเอกสาร
เวบไซน์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
   
 
โรคของเด็กเจ็บป่วย
 
โรคเบาหวาน
โรคโลหิตจาง

โรคมะเร็งเม็ดเลือด ขาว

โรคหัวใจ
โรคอุจจาระร่วง
โรคติดเชื้อ (HIV)
โรคติดเชื้อทางเดิน
ปัสสาวะ(กรวยไตอักเสบ)
โรคไตเนโฟรติค
โรคธาลัสซีเมีย
โรคเอสแอลอี(SLE)
โรคฮีโมฟีเลีย
 
   
 
 
 
 
 
 
  

เด็กที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่าหนึ่งอย่างในบุคคลเดียวกัน เช่น เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นกับบกพร่องทางการได้ยิน
หรือบกพร่องทางการได้ยินกับบกพร่องทางสติปัญญา เป็นต้น

สาเหตุของปัญหาความพิการซ้ำซ้อน 

  เด็กบางคนอาจมีสาเหตุของความบกพร่องมาก่อนคลอด ระหว่างคลอดหรือหลังคลอด
สาเหตุ ก่อนคลอดอาจเป็นความผิดปกติของโครโมโซม หรือความผิดปกติของระบบเมตาโบลิซึ่ม มารดาป่วยเป็นหัดเยอรมัน การขาดสารอาหารระหว่างตั้งครรภ์ เป็นต้น ส่วนสาเหตุระหว่างคลอดอาจรวมไปถึงการขาดออกซิเจน สมองได้รับบาดเจ็ดระหว่างคลอด เป็นต้น ส่วนสาเหตุหลังคลอดอาจรวมไปถึงอุบัติเหตุการได้รับสารพิษ เป็นต้น 

หลักสูตรและการเรียนการสอน

- การช่วยเหลือตนเอง มุ่งเน้นการช่วยตัวเองในชีวิตประจำวัน เช่นการแต่งตัว การรับประทานอาหาร การควบคุมการขับถ่าย เป็นต้น
- การสื่อสาร หลักสูตรควรครอบคลุมการฝึกทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่น
- การเคลื่อนไหว ควรมุ่งเน้นทั้งการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็ก ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีทักษะ ในการประกอบกิจวัตรประจำวันได้เร็วขึ้น
- การปรับพฤติกรรม เนื่องจากเด็กที่มีความบกพร่องขั้นรุนแรง แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงควรมุ่งขจัดหรือบรรเทาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
- พัฒนาการทางสังคม หลักสูตรมุ่งเน้นทักษะให้เด็กสามารถมีทักษะในทางสังคมเพื่อให้อยู่ในสังคมได้

การให้ความช่วยเหลือ

ในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องซ้ำซ้อน จะต้องยึดสภาพความบกพร่องเป็นเกณฑ์ เด็กทีมีความบกพร่องมากกว่า 1 ให้ยึดความบกพร่องที่รุนแรงกว่าเป็นเกณฑ์ แล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามลักษณะความนั้นที่กล่าวมาแล้ว เช่น เด็กมีความบกพร่องทางการได้ยิน และบกพร่องทางการมองเห็น แต่ทางการบกพร่องทางการได้ยินรุนแรงกว่า ก็ให้ช่วยเหลือทางการได้ยินก่อน 

การเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีความบกพร่องซ้ำซ้อนกับเด็กปกติ  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องซ้ำซ้อนนั้นเป็น
การจัดกิจกรรมที่ต่างจากเด็กปกติโดยสิ้นเชิง
เพราะเด็กบกพร่องซ้ำซ้อน มักจะพิการรุนแรง
การจัดการหลักสูตรหรือแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ก็เน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กใน 5
ประการคือ

1. การช่วยเหลือตนเอง
ม่งเน้นให้เด็กช่วยเหลือตนเองได้ เช่นการแต่งตัว การรับประทานอาหาร การขับถ่าย
การอาบน้ำเป็นต้น

2. การสื่อสาร ฝึกให้เด็กมีทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่น เช่นการทักทาย การบอกความต้องการของตนเอง เป็นต้น  

3. การเคลื่อนไหว ฝึกให้เด็กใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีทักษะในการประกอบกิจวัตรประจำวันได้เร็วขึ้น 

4. การปรับพฤติกรรม มุ่งขจัดหรือบรรเทาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ สร้างหรือส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์

5. พัฒนาการทางสังคม ฝึกให้เด็กสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
เพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ การฝึกทักษะทางสังคม เด็กควรได้รับการฝึกทักษะในด้านต่อไปนี้

5.1 การเล่น

5.2 การบอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง

5.3 ทักษะในห้องเรียน


 
 
เกี่ยวกับวิชาการ
 
แบบเรียน CAI
ความบกพร่องทางการเห็น
ความบกพร่องทางการได้ยิน
ความบกพร่องทางสติปัญญา
ความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
ความบกพร่องทางการพูดและภาษา
ความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
ความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ
ออทิสติก
พิการซ้ำซ้อน
 
 
   

กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
 
กิจกรรมบำบัด
กายภาพบำบัด
ดนตรีบำบัด
ศิลปะบำบัด
 
 
 
   
 
รายวิชาและเว็บไซน์เกี่ยวข้อง
 
คณิตศาสตร์=>
ภาษาไทย=>
ภาษาต่างประเทศ=>
วิทยาศาสตร์=>
การงานอาชีพและ         เทคโนโลยีสารสนเทศ=>
ศิลปะ=>
สุขศึกษาและพละศึกษา=>

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม=>

ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก=>

ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ=่>

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี=>

 
 
   
 
หน่วยงานราชการ
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
จังหวัดชลบุรี
สพท.ชบ.เขต 1
สพท.ชบ.เขต 2
สพท.ชบ.เขต 3
ตำรวจภูธร จังหวัดชลบุรี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 
 
 

 

 
 

 

               
 
     
   
 
 
 

โครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลชลบุรี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
69 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000


โทรศัพท์ 0-3893-2237
สำนักงานกุมารเวชกรรม 0-3893-2277 - 8

โทรสาร
0-3893-2275

อีเมล์: ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลชลบุรี // E-mail:chronichildchon@hotmail.com WebMaster:kwanny14@hotmail.com